ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכה

סיג לחכמה שתיקה, שכשהוא בשתיקה יכול הוא לדבק עצמו בעולם המחשבה שהוא חכמה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ג (סי' קצ)

סיג כו' – אבות פ"ג מי"ג. המחשבה שהוא חכמה – זח"ב כ, א. תקו"ז יז, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה צוה"ר סי' קלג. וראה תו"א לאדה"ז פ' לך יב, ד החכמה בחי' ביטול וזהו השתיקה. להעיר מאו"ת להרה"מ סי' תעח. ועיין בהמשך תרס"ו לאדמו"ר מוהרש"ב סי' מה (ד"ה ביום השמע"צ).