ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכו

ארז"ל אור אלו מעשיהם [של צדיקים] כו', פי' כי אדם החכם יכול לאכול דברים טובים ושארי תענוגים, ומ"מ יכול הוא לסגף עצמו בהם, וכן לראות בכל מקום שירצה ולא להסתכל חוץ לד' אמות, לראות תמיד בשם בן ד' שיש באותו דבר, בסוד שויתי ה' וגו', בסוד אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, דעיקר כל דבר שבעולם הוא הרוחניות שבו הבא מהשי"ת שנותן בו טעם ומקיימו. [וכן בדיבור כנ"ל, יכול לדבר אפילו דברים בטילים באיזה פעם, ולהיות דבוק בהשי"ת].

וכן בתפלה, יכול לעבוד עבודת התפלה להשי"ת שלא יהיה עבודתו נראה בפני בני אדם כלל, שלא יעשה שום תנועה באיברים, רק בפנימיות בנשמתו יהיה בוער בלבו ויצעוק בלחש, מחמת התלהבות, בענין שתהא עבודתו בפנים יותר גדולה משתהא עבודתו נראית באיברים, <כמ"ש צעק לבם כו'>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, סע"ג (סי' קצב)

אור אלו כו' – בר"ר ב, ה. שויתי ה' גו' – תהלים טז, ח. אל תסתכל כו' – אבות פ"ד מ"כ. צעק לבם גו' – איכה ב, יח.

-----  הערות וציונים  -----

ולא להסתכל חוץ לד' אמות לראות . . בשם בן ד' – ראה ר"ח שער הקדושה פ"ח: טעם שלא להסתכל חוץ לד"א כי צריך להשוות מדתו למדת רבו, כי כמו שבעיניו ית' כתיב עיני ה"א בה (עקב יא, יב) ומדתה הם ד' אמות כמנין ד' אותיות אדנ"י, כן צריך לנהוג בעצמו, בהיות האדם נוהג במדה זו הוא מייחד שם יאהדונה"י, כי בעין יש בו שם הוי' כמבואר לעיל, ובהיותו מסתכל בארץ שהוא אדנ"י נמצא מייחד כו' עיי"ש.

דעיקר כל דבר כו' – ראה לעיל סי' ריח ובהערות שם. צוה"ר סי' צ. ולהעיר מלקמן סי' רעט.

וכן בדיבור כו' – ראה לעיל סי' קג, ולקמן סי' רלו (בשוה"ג), שא-ב ושסו.

אפילו דברים בטלים – עיין לקמן סי' רלו אך סכנה יש כו'. ועיי"ע מדל"י סי' צח (קז).

וכן בתפלה כו' – ראה לקמן סי' רלג.

ויצעק בלחש כו' – ראה לעיל סי' קסו.