ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכח

צריך אדם לידע כלל גדול, כאשר בא לו מ"ז מן ז' ימי הבנין, ר"ל או התפארות רעה או אהבה רעה או יראה <כנ"ל> [רעה], וכן מכל ז' ימי הבנין, צריך לקשר אותה כ"א בשרשה. כיצד יעשה, ימאס הדבר ההוא, ואז הרע נופל למטה והטוב יקח ממנו, ר"ל שיבוא עליו צירוף אחר. למשל כשבא לאדם במחשבתו אותיות של ניאוף, ישבר המחשבה הזאת ויבוא עליו צירוף אחר. וזהו פירוש כשבא אל הבינה נמתקין הדינין, וד"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' ריב)

כשבא אל הבינה כו' – זח"א קנא, א ובמ"מ שם.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רכז ובהערות שם.