ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכט

התפלה כשהיא בשמחה גדולה בוודאי יותר חשוב ומקובל לפניו יותר מהתפלה בעצבות ובכיה. ומשל על זה, כשעני שואל ומבקש ומתחנן לפני המלך בשר ודם בבכיה גדולה, אעפ"כ אין נותן לו אלא דבר מועט, אבל כשהשר מסדר לפני המלך [שבח המלך ב]שמחה גדולה ומתוך השבח מבקש גם בקשתו, אז נותן לו המלך מתנה מרובה כמו שנותנין לשררות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רו) [צוה"ר סי' קז]

-----  הערות וציונים  -----

עיין מש"כ בביאור סימן זה בס' דברי תורה לבעל מנח"א מהד"ט אות כט.

התפלה שהיא בשמחה כו' – ראה ברכות לא, א. זח"א רכט, ב. זח"ב קסה, א. ספר חסידים ריש סי' יח. ועיין פע"ח, שער עולם העשיה ספ"א. ספר חרדים, מצות התשובה פ"ד.

ומשל על זה כו' – להעיר מזח"ב קפד, ב ובהג' הרח"ו שם. ושם ריח, סע"ב ובהג' דרך אמת שם.