ספריית חב"ד ליובאוויטש

כג

עוד [שמעתי בשמו קצת] בענין אחר, כי עשרת הדברות כולל כל התורה, כמו שביאר רב[ינו] סעדי' גאון [וכו' יעו"ש], וכמו שנכלל כל התורה בי' דברות כך נכלל כל התורה [כולה] בתיבה אחת כו'. וכ"ז אם נשמת הרב שלומד ממנו שרשו מן עולם האחדות, משא"כ אם נשמתו מעולם הפירוד גם התלמיד הלומד ממנו מקבל ממנו ג"כ דברים נפרדים. וז"ש שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, נח כג, ד (קכב, ב)

עשרת הדברות כולל כו' – תנחומא קרח יב. במ"ר יג, טז. זח"ב צ, ב. שם צג, סע"ב. שם קנו, ב. כמו שביאר רס"ג – ס' אזהרות לרס"ג (בהוספות בסוף סה"מ לרס"ג עם פי' הרי"פ פערלא, ירושלים תשל"ג, ח"ג ע' קעא). הובא ברש"י למשפטים כד, יב. שלא למד מאחיתפל כו' – אבות פ"ו מ"ג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' מה.

אם נשמת הרב כו' – עיין לעיל סי' כב ובהערה שם.