ספריית חב"ד ליובאוויטש

רל

והבוטח בה' חסד יסובבנו, וכשהוא להיפך, שהוא מתירא תמיד ממדת ד' ומהעונש, אז הוא מתדבק עצמו בדינים, וח"ו שלא יבוא לו רעה, כמ"ש ומגורתם אביא להם. שבכל מקום שאדם <הוא> חושב [שם] הוא מתדבק, ואם מחשב בדין הוא מתדבק בדין, וכשהוא בוטח בחסד, שם ידבק נשמתו והחסד יסובבנהו, ותמיד יטמין א"ע כולו בשם יתעלה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רז)

והבוטח בה' גו' – תהלים לב, י. ומגורתם גו' – ישעי' סו, ד.

-----  הערות וציונים  -----

לעיקר תוכן מאמר זה ראה של"ה, שער הגדול כט, ב (כב, א): ובמדרש א"ל הקב"ה למשה . . כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, וכן אמר דוד ה' צלך על יד ימינך . . מה צלך אם אתה מראה לו כו' עיי"ש היטב. וכן ביאר פסוק זה הבעש"ט כדלקמן בהוספות סי' עח וש"נ. וראה לעיל סוף סי' קמה. לקמן סי' רעג-ב ובהערות שם. צוה"ר סי' קמב. והוספות למדל"י-או"ת סי' יט. ועיין מדל"י סי' מט (נו), ע"פ הגירסא באוה"א מז, א: כשהוא מדבר בנסים ובטוב הוא מעורר למעלה טוב, וכשהוא מדבר להיפך הוא מעורר ח"ו להיפך.

וכשהוא להיפוך שהוא מתירא כו' – ראה מדל"י סי' מה (מח). ובס' דרכי צדק אות נד בשם הרה"מ.

שבכל מקום שאדם הוא חושב כו' – ראה לעיל סי' נו ובהערות שם.

וכשהוא בוטח בחסד כו' – ראה מדרש תהלים סי' לב אות ג: אפילו רשע בוטח בה' חסד יסובבנהו. וראה דרשות הר"ן, בסוף הדרוש הששי בשם הר"ר יונה ז"ל. רג"כ מש"כ בהערות לסי' שפב.