ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלא

מריב"ש ע"ה, כאשר גופו חולה גם נשמתו נחלשת ואינו יכול להתפלל כראוי אע"פ שהוא נקי מעבירות. לכך צריך האדם לשמור בריאות גופו מאד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רח) [צוה"ר סי' קו]

-----  הערות וציונים  -----

כאשר גופו חולה גם נשמתו נחלשת – ראה בהוספות למדל"י-או"ת סי' קצא, דברי הרה"מ שחור קטן בגוף גורם לחור גדול בנשמה.

ואינו יכול להתפלל כראוי כו' – ראה רמב"ם הלכות דעות פ"ג ה"ג ושם רפ"ד, והלכות תשובה פ"ט סה"א. מו"נ ח"ג פכ"ז. ספר החינוך, מצוה עד. באר הגולה לשו"ע חו"מ סוף סי' תכז אות צ. טור ושו"ע הרב או"ח סי' קנה. וראה פירוש הבונה לע"י ברכות מ, א ושבת פב, רע"א.