ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלב

וזהו מדריגה גדולה לאדם שיראה תמיד בעין שכלו השי"ת כמו שמסתכל על אדם א', ויחשוב שגם הבורא ית' מסתכל עליו כמו אדם אחר שמסתכל עליו, כ"ז יהיה תמיד במחשבתו ובמחשבה זכה וברורה וצלולה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רט) [צוה"ר סי' קלד]

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קסט (ובהערות שם). ורג"כ לעיל סי' ר-א וצוה"ר סי' קלז.