ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלג-א

פעמים יש לעבוד השי"ת בנשמה לבד, דהיינו במחשבתו, [והגוף יהיה עומד במקומו כדי שלא יחלה כשישתמש בו הרבה].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רי) [צוה"ר סי' קד]

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רלג-ב ובהערות שם.