ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלג-ב

ולפעמים יכול אדם לומר התפלה באהבה ויראה והתלהבות גדול בלי שום תנועה, ויהיה נראה לאדם אחר שהוא אומר אותן הדברים בפשוט בלי שום דביקות. וזה יכול אדם לעשות כשהוא דבוק מאד להשי"ת, אז יכול לעבוד אותו בנשמה לבד באהבה רבה וגדולה. וזה העבודה היא יותר טובה והולכת במהירות יותר ומדבקת יותר להשי"ת מהתפלה שנראה בחוץ על האיברים, ואין הקליפה אחוזה בזו התפלה שכולו הוא בפנימיות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' ריא) [צוה"ר סי' קה]

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רכו. צוה"ר סי' נח, נט וסח. רג"כ לעיל סי' קסו.