ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלד

גבורי כח עושי דברו. פי' שצריך האדם להיות במדרגה זו שהדיבור יהיה לו עשיה, ר"ל כשהוא בא אל הדיבור צריך לו לילך דרך ז' מדרגות, כי תחלה צ"ל בבינה, לחשוב איך לדבר, ואח"כ צ"ל דרך אהבה ויראה, ואח"כ דרך התפארת, כשהוא רוצה שתהיה תיבה שלימה אז נצטרפו האותיות ואז מתפארים בעיניו לדברם כך, ואח"כ צ"ל דרך הניצוח, שמנצח האותיות האחרים הרוצים לצאת בנענוע ה' מוצאות מנצח אותם ומדבר הדבר הצריך לו, ואח"כ צ"ל דרך הוד, ואח"כ <הרוצה לצאת> דרך יסוד, דהיינו כשמחשבתו דבוק לדיבורו הוא נקרא יסוד, שהוא דביקות המחשבה בדיבור, ואח"כ בא דרך הפה, והוא מלכות, והוא מדריגה התחתונה, וצריך האדם להיות במדריגה זו שיהיה דיבורו נחשב לו למעשה וד"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יח, סע"א (סי' רטו)

גבורי כח גו' – תהלים קג, כ. הפה והוא מלכות – תקו"ז יז, א.

-----  הערות וציונים  -----

שהדיבור יהי' לו עשי' – ראה לקמן סי' שיג.

דרך ז' מדרגות – ראה לעיל סי' רכז ובהערות שם.