ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלה

המהלך בדרך יחידי <ושונה ומפסיק ממשנתו כו', קשה דהל"ל ומפסיק ממשנתו והוה ידעינן דהיה שונה, עוד קשה מעלה עליו הכתוב ולא מפרש איזה כתוב.

וי"ל> הפי', <כי ה>הולך בדרך הישר, ואפילו הכי הוא יחידי שאינו דבוק בהשי"ת, ושונה ומפסיק ממשנתו, ר"ל מפסיק א"ע מהש"י מחמת משנתו, דהיינו שבאה לו גדלות והתפארות מחמת משנתו <שסובר שהוא משנתו שלו>, ואומר מה נאה אילן זה, ועל עצמו אומר כן בלבו, כמ"ש כי האדם עץ השדה, <ואומר דהוא אלנא די רבא ותקיף>, ומה נאה ניר זה, כמ"ש נירו לכם ניר, <פי' שאומר שמכין לעצמו חלק לעוה"ב ע"י משנתו>, מעלה עליו הכתוב <פי' כתוב שנ' תמים תהיה עם ה' אלקיך, פי' אפי' כשתעסוק בתורה שנאמר בה תורת ה' תמימה, וז"ש תמים תהיה, אפילו בעסק התורה תהיה עם ה' אלקיך, ולא תימא הלא התורה ממילא נקרא תורת ה', וז"ש מעלה עליו הכתוב הזה, שכולל כל התורה>, כאלו מתחייב בנפשו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יח, ב (סי' רטז)

המהלך בדרך כו' – אבות פ"ג מ"ד. ושונה ומפסיק כו' – שם מ"ז. כי האדם גו' – שפטים כ, יט. אלנא די רבא ותקיף – ע"פ דניאל ד, ח. נירו לכם גו' – ירמי' ד, ג. תמים תהיה גו' – שפטים יח, יג. תורת ה' תמימה – תהלים יט, ח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רעח.

שאינו דבוק בהשי"ת כו' – בענין דבקות בהשי"ת בלימוד התורה ראה צוה"ר סי' כט, ל, נד וקלט.

אלנא רבא ותקיף – בטוי מצוי בכ"מ בזוה"ק, וראה שם זח"ג נג, ב.