ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלו

מג הורני ה' דרכך, <פי' אפי' הדרך הכבושה בקשתי הורני>, [ר"ל הוריני שאדע הדרך הכבושה] ואז <אלך> [אהיה יכול לילך] בה מעצמי, ונחני באורח מישור, באורח שאוכל לטעות בה, בקשתי שתנחני בסיוע [וסעד] ועזר שאלך במישור ולא בעקלתון, כי זולת העזר [שלך] אוכל ח"ו לטעות.

<וז"ש בכל דרכיך, פי' דרכים הכבושים, דעהו מעצמך, והוא יתברך יישר אורחותיך, אפילו הדרכים שאינם כבושים>מד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קטע מלקו"י יח, ב (סי' ריז) [צוה"ר סי' קמ]

הורני ה' גו' – תהלים כז, יא. דרך נקרא כו' ואורח כו' – ראה זח"ב רטו, רע"א. זח"ג פח, רע"א. בכל דרכיך דעהו וגו' – משלי ג, ו.

-----  שולי הגליון  -----

מג) תחילת המאמר במקורו:

הורני ה' דרכך כו'. הנה ידוע כי דרך נקרא דרך כבושה, ואורח נקרא שאינו כבושה ויכולים לפעמים לטעות לילך מתוכה למקום סכנה, מה שאין כן בדרך כבושה שאין יכולים לטעות מתוכה.

כן באדם יש ב' ענינים אלו. יש לאדם דרך כבושה בעבודת הבורא ית' שילך תמיד בזה הדרך בודאי לא יטעה מתוכה, דהיינו אדם שפירש א"ע מכל הענינים ואינו עוסק רק בתורה ובמצות יומם ולילה, ואינו מדבר רק דברים ההכרחיים ולא יותר. ויש ג"כ דרך אחר שאינה כבושה, ונקרא אורח, דהיינו אדם שמדבר לפעמים עם בני אדם, אך הדיבורים הם לש"ש, דהיינו שמדבר אלה הדברים שיבוא מהם איזה מוסר או אהבת השם או יראת השם וכיוצא, או אדם שיודע להעלות דיבורים למעלה בקדושה, כידוע מכמה ב"א, נמצא שבוודאי מותר לדבר בדברים האלו, אך סכנה יש באלו הדברים כי אולי יתעה מדרך הטוב ויתחיל לדבר דברים בטלים ג"כ כדרך המון עם. ועל זה צריך האדם להתפלל ולבקש מאתו ית' שיסייע אותו כשירצה לילך בזה האורח, כי בלתי סיוע מאתו ית' בקל יכול אדם לתעות באותו הדרך הנ"ל. לכן צריך האדם לחגור מתניו בתפלה שלא יבוא לידי מכשול עבירה ח"ו.

וזהו פירוש הפסוק הורני ה' (כבפנים).

מד) סיום המאמר במקורו:

וזה רמז ג"כ בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך, פירוש בכל הדרכים הכבושים צריך האדם בעצמו לידע הטוב איך ילך ויתנהג בהם, וזהו יכול האדם בעצמו לידע ולהתנהג. והוא, פירוש והוא ית', יישר ארחתיך, אפילו אותן הדרכים שאינן כבושים יישר לפניך ויהיה לך לסיוע ולעזר שלא תתעה.

-----  הערות וציונים  -----

דרך כו' אורח כו' – ראה מדל"י סי' קצד (רד) ואו"ת סי' רי.

להעלות דיבורים למעלה בקדושה – ראה לעיל סי' רכו ובהערות שם ד"ה וכן בדיבור.

אך סכנה יש באלו הדברים – עיין מש"כ בהערות לסי' לט.

בלי סיוע מאתו ית' כו' – להעיר מסוכה נב, ב (אלמלא הקב"ה עוזרו כו').

וזה רמז הפסוק בכל כו' – להעיר שבלקו"ת להאריז"ל, ריש ס' משלי, פירש עד"ז.

צריך האדם בעצמו לידע – ראה צוה"ר סוף סי' קלח.