ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלח-ב

כי א"א למי שהוא דבוק בהש"י באהבה ויראה שיבא לידי חטא [קל], ק"ו [לחמור], ק"ו שיהיה דבוק באיזה תאוה <או גאוה> ח"ו, כי הלא הש"י קדוש ומובדל מכל החומריות. <וענין אהבת הש"י ויראתו צ"ל בלב האדם> [אלא ודאי אינו צריך לפנים שענין אהבת הש"י ויראתו הוא ענין אחר, שהוא בלב האדם], שיהיה <לבו מלא> [בלבו] פחד ויראה מהש"י תמיד, ויהיה בוער אהבתו בלבו תמיד, כמ"ש הרמב"ם סוף ס' המדע [בהלכות תשובה, וז"ל] כיצד הוא אהבה הראויה כו' ע"ש. וזה <א"א לקנות> [אין האדם קונה ומחובר בה] כ"א ע"י התורה לשמה, [ועיקר מקודם ה]תפלה בדביקות ובהתלהבות הלב, ובכפיות כל <הכוחות> [כוחותינו] למחשבות זכות וטהורות להש"י תמיד, ובפרישות כל התענוגים, ואצ"ל פרישות עבירות קלות וחמורות, [וכל דקדוקים, ובנקיון כל האיברים, ושמירתם בהקדושה השייכה להם, כמ"ש ספרי מוסר, וביותר בעל ראשית חכמה], אבל <בנ"א> [כמו שהם נוהגים ו]המזלזלים בתפלה האיך יהיה להם דבקות בהש"י, ע"י התורה. באמת אינם לומדים רק מצות אנשים מלומדה למען יחכמו, ועז"א הכתוב הוי חכמים בעיניהם וגו', וזה קורא הזוהר חסד דעבדין לגרמייהו [כידוע]. ועיקר התורה לשמה היא לבוא להתדבק במי שנעלם בה, להיות מרכבה אליו. וזה שארז"ל דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא, <עמש"ל>מו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י – יד"א כב, שלהי ע"ג (יד"א פ"ח)

בהלכות תשובה – פ"י ה"ג. בעל ראשית חכמה – ראה שם שער היראה פ"ט ושער הקדושה ספ"ז. מצות אנשים – ע"פ ישעי' כט, יג. הוי חכמים גו' – ישעי' ה, כא. הזוהר – תקו"ז ת"ו כב, א. שם ת"ל עג, ב. דבר גדול ודבר קטן – סוכה כח, א.

-----  שולי הגליון  -----

מו) עמש"ל – לעיל סי' קעד, שהוא המשך להמובא כאן בסי' רלחב.

-----  הערות וציונים  -----

ועיקר מקודם כל התפלה כו' – ראה ר"ח שער האהבה פ"ט בביאור זח"ב קלד, ב.

למחשבות זרות כו' ובפרישות כו' – ראה ר"ח שער האהבה שם, ופי"א עה"פ תהלים נא, יב.