ספריית חב"ד ליובאוויטש

כד

<מהבעש"ט> [דשמעתי ממורי זלה"ה] בשם רב[ינו] סעדי' גאון כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה לשבר מדות רעות <הטבעיות שלו> [שלו, טבעית], ובזה מעלה [וכו'.] <מדריגה הנק' טבעך, בעולם העליון שנק' עולם לשון העלם ונסתר>.ד

וזה שנאמר <לך לך מארצך> וממולדתך, דהיינו הטבעי שנולדה עמו, יראה לשבר אותה כנ"ל. ומבית אביך, כי אביך נק' חכמה, אבא, ובית אביך הוא בינה, עולם המחשבה, והכוונה שיראה לתקן המחשבות הרעות [ע"ד שביאר מורי זלה"ה וכתבתי מזה במ"א], וזה שנאמר ומבית אביך, שידע לברר מה שנפלו המחשבות מן בית אביך, שיחזור להעלותן, ועי"ז תזכה אל הארץ העליונה אשר אראך, <שאודיע טבעך בעולם>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, לך לך כז, ב (קלה, ב) [בהוספת כמה מילים מהעמוד לפני זה]

טבעך בעולם – ע"פ תנחומא לך ג (הובא ברש"י לך יב, א). עולם לשון העלם – ס' הבהיר סי' יו"ד. לך לך גו' – לך יב, א. אביך נק' חכמה אבא – זח"ג רצ, א. ובית אביך הוא בינה – זח"א נ, ב. תקזו"ח קטז, ד. בינה עולם המחשבה – זח"א רמו, ב. זח"ג רכט, סע"ב. זו"ח יתרו לד, ב.

-----  שולי הגליון  -----

ד) הכניס מילים אלו מסוף דרוש הקודם (סוף פן ב') ובשנויים. הלשון במקורו שם: ועוד שאודיע טבעך בעולם, ור"ל ועוד מעלה נוספת . . . שאודיע טבעך בעולם, ור"ל לדבק ולהעלות מדריגה תחתונה שלך הנקרא טבעך בעולם העליון שנקרא עולם לשון העלם ונסתר, וז"ש שאודיע, לשון דביקות, מדריגה תחתונה בעליונה וק"ל.

-----  הערות וציונים  -----

דשמעתי ממורי זלה"ה בשם רס"ג כו' – הובא בהרחבת הביאור בבפ"י פ' ויחי פה, ב (תב, ב) – אחרי המובא לקמן בסי' סד, עיי"ש. וראה לקמן סי' שנו.