ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמ-ב

<החכמה נקרא נסתר, פי' כי נסתר> [חכמת הנסתר, ששמעתי מפה קדוש מו' מנחם מענדל שנסתר] נקרא <מה> [דבר] שאין אדם יכול <להשיגו> [להבינו], כמו טעם של המאכל אי אפשר לספר לאדם שלא טעם טעם זה מעולם, א"א לפרש לו בדיבור איך ומה, ונקרא זה דבר סתר. כמו כן ענין אהבת הבורא ויראתו ית"ש אי אפשר לפרש לחבירו איך הוא האהבה בלב, וזה נקרא נסתר. אבל מה שהם קוראים נסתר חכמת הקבלה, האיך הוא נסתר, הלא כל מי שרוצה ללמוד הספר לפניו, ואם אינו מבין הוא עם הארץ, ולפני איש כזה גמרא ותוס' ג"כ נקרא נסתר. אלא ענין הנסתרות שבכל הזוהר וכתבי האריז"ל הכל בנויים על פי דביקות האלקות [למי שזוכה להדבק ולהיות צופה במרכבה העליונה. . .].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י – יד"א כג, ג (יד"א פכ"ב)

החכמה נקרא נסתר – תקו"ז יז, א. שם ת"י כה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

אהבת הבורא ויראתו ית"ש כו' – ראה זח"ג רכג, ריש ע"ב. תקוזו"ח קא, סע"ב.