ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמב

כי תורה חדשה מאתי תצא, וקשה הלא לא יחליף ולא ימיר דתו כו', אלא ה"פ, לפי שעתה נתלבשה התורה בספורי מעשיות, כגון דלבן ובלעם, ולעתיד לבא יפרש איך דבר הכל מאתו, מבנין עולמות העליונים והתחתונים. וז"ש תורה חדשה מאתי תצא, אפשר הפי' איך מדבר הכל מאתימט.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קיצור לקו"י לב, רע"א (סי' רנ)

כי תורה חדשה כו' – ויק"ר יג, ג ע"פ ישעי' נא, ד. לא יחליף כו' – פיוט יגדל. הל' יסוה"ת פ"ט. באורייתא ברא כו' – זח"א ה, א. שגם בתורה יש כ"ז – ר' זח"א קלד, ב. בגמרא – עירובין כא, ב. ולהג גו' – קהלת יב, יב. ותגיד לב"י – יתרו יט, ג. התחיינה גו' – יחזקאל לז, ג.

-----  שולי הגליון  -----

מט) לפי הנראה סימן זה קיצור תוכן ס' רנ בס' לקו"י:

כי תורה חדשה מאתי תצא, כי הנה ידוע באורייתא ברא קב"ה עלמא, והנה יש בעולם עור ובשר וגידין ועצמות, ומוכרח הוא שגם בתורה יש כל זה, כי בהכרח שיהיה בפועל מה שהוא בנפעל, כי כח הפועל בנפעל, אך כי באמת יש כל אלה בתורה, כי פשטיות התורה הוא סוד עור, ובשר התורה על דרך מה שאמרו בגמרא על פסוק ולהג הרבה יגיעת בשר, בכל פעם שהוא לומד טועם בו טעם בשר, וגידין הוא מרומז בלשון ותגיד לבני ישראל, כמו שכתב רש"י שם, אך העצמות של התורה אין אנו יכולין להשיג עתה רק לעתיד, וזהו סוד הפסוק ביחזקאל התחיינה העצמות האלה, ואמר ה' אלהים אתה ידעת, ר"ל אם ההתקשרות יהיה ממך אז יהיה מושג ומובן העצמיות, והסוד הוא למה באמת אינו מובן עתה העצמיות של התורה, ואין משיגים אותה, ולמה הוא כך, אך לפי שאין עתה התורה אלא רק מה שנלקח מבני אדם, קצת תורה נלקחה מלבן, כלומר מהסיפורים שלו, וקצת מסיפורי בלעם, וקצת מסיפורי שאר בני אדם הכתובים בתורה, אך לעתיד יהיה התקשרות קוב"ה בתורה, ועתידים אנו להשיג גם העצמיות, וזהו שאמר כי תורה חדשה מאתי תצא, ר"ל [מעצמיותי] ולא כמו עתה שהתורה היא רק מהסיפורים כנ"ל.

-----  הערות וציונים  -----

בשנויים במדל"י סי' ו, וכן באו"ת סי' שטו.

כי תורה חדשה כו' – ראה לעיל סי' פד ד"ה ותירץ, עיין חסד לאברהם מעין ב פ' יא-יב.