ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמג

[עיקר הכונה היא שבירת הלב בהכנעה ודביקות להש"י, כמ"ש] בכתבים בשם ר' בער ז"ל, משל על זה הענין, שיש לכל מסגר מפתח שפותח בכיון, ולפי המסגר כן מכוין המפתח, ויש גנבים שפותחים בלי מפתח, דהיינו ששוברים המסגר. כן הענין יש לכל דבר נעלם מפתח, והיא הכונה המכוונת לאותו דבר, אבל עיקר המפתח הוא להיות כגנב ששובר הכל, דהיינו לשבור הלב היטב בהכנעה גדולה ויושבר המסך המבדיל למעלה שעל ידו הוא ההסגר לאדם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י – יד"א כח, ריש ע"ב (יד"א ספמ"ב)

-----  הערות וציונים  -----

כמ"ש בכתבים כו' – ראה אור האמת יד, ב. וכן הובא המשל בשם הרה"מ בס' תורי זהב להר"ב מזאלאזיץ, במאמרים לר"ה, וממשיך: כן הראשונים היו פותחים כל השערים הננעלין לאחר חורבן במפתחות, דהיינו בכוונות ידועות לכל שער ושער, משא"כ דורות האחרונים שאין כח הכוונות בידינו צריכים אנו לשבר כל המנעולים בלי מפתחות רק בשבירת לבנו הרע. ולהעיר מצוה"ר סי' קיח.