ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמד

בשם ריבעש"ט, הזהר בגחלתן שלא תכוה וכו' שכל דבריהם כגחלי אש, והקשה ממה נפשך, אם גחלת סתם פירושו לוחשות, למה לי כגחלי אש, ואם סתם גחלת משמע עוממות, קשה מה שאמר הזהר בגחלתן שלא תכוה, הלא סתם גחלת הם עוממות.

ואמר ז"ל, כי הנה לפעמים צדיק גמור נופל ממדריגתו ועובד להש"י בקטנות, דהיינו שאינו מתפלל בכונה גדולה, וגם הולך בטל לפעמים, יהרהר אדם הרואה את הצדיק במדריגה כזו ושאין <תורתו ותפלתו> [תפלתו ולימודו] כ"כ בכונה, שגם הוא יעשה כן, מה אם זה שהוא צדיק וחסיד עושה כך מכל שכן הוא. ולזה הזהיר התנא שלא ידמה א"ע להת"ח וצדיק, כי צדיק זה כשיתעורר [משינתו] ויתחיל ללמוד ולהתפלל <בכונה עצומה>, יעלה כל הדברים בטילים שדיבר, וכל המעשים שעשה עד הנה, [כקודם יעלה הכל למעלה], כידוע מסוד העלאת ניצוצין אף מדברים בטילים. אבל אתה אדם הרואה, אדם פשוט שאינך יודע כלל מסוד עבודת הבורא ית', איך מלאך לבך לדמות א"ע אליו. וזהו הזהר בגחלתן, ר"ל בשעה שנפל ממדריגתו ונקרא אז גחלת עוממות, דהיינו שמדבר דברים בטלים ושאר מעשים, הזהר שלא תלמוד מהם, שכל דבריהם, אפילו דברים בטלים שלהם, כגחלי אש כנ"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, א (סי' רנב) [צוה"ר סי' צו]

הזהר בגחלתן כו' – אבות פ"ב מ"י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שסו.

אם כו' והקשה כו' לוחשות כו' עוממות כו' – ראה הסוגיא בפסחים עב, ב.

לפעמים צדיק גמור נופל כו' – בסוד כי שבע יפול צדיק וקם (משלי כד, טז). ראה צוה"ר סי' סד. ותורת הבעש"ט במאור עינים, פ' שמות ד"ה וזהו רבות. מדל"י סי' סח (פ) – וגם זה מהבעש"ט כמפורש באו"ת פ' תצא סי' קעה, ועוד שם סס"י קעז (קפג). לקו"י סי' ריג ורנג. ראה עוד קדושת לוי, שה"ש ד"ה לריח שמניך, ומה שהביא שם בשם הבעש"ט והרה"מ.

יהרהר אדם הרואה כו' – ראה לקו"י סס"י רפד. ולהעיר משם סי' קיג.

ויתחיל ללמוד ולהתפלל יעלה כו' – ראה זח"ב רמה, ב ובמ"מ שם. שערי אורה להרי"ג שער ב (ל, סע"ב ואילך). והובא בתניא ספל"ט ושם קו"א סי' ג. וראה לקמן סי' שנו.