ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמו

כי שמש ומגן ה' אלהים, <פי'> [וידוע] כי שם הוי' נקרא שמש, וז"ש שמש ומגן, <פי' כמו מחיצה המגין בעד אור השמש> הוא הדמיון כמו ה' אלהים, ר"ל כמו שא"א להסתכל בשמש מגודל אור בהירתו אם לא ע"י מגן ומסך המבדיל שהוא המגן בעד אור השמש שיוכלו <חלושי הראות> ליהנות מאורו, כך הוא שם הוי' ב"ה שאורו רב מאד מגודל אור בהירותו [אור החסד והרחמים שבו, אם לא היה לאורו הגדול מסך המבדיל לא היו יכולים העולמות לקבלו], לכך הוצרך לצמצמו ולהגבילו בתוך שם אלהים <גי' הטבע>, שהוא המגן.

וזשארז"ל לע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה [והרשעים מתלהטין בה והצדיקים מתרפאין] כו', [רמזו להנ"ל], פי' שלע"ל יוציא שם הוי' מנרתיקו שהוא שם אלהים <גי' הטבע>, שעתה הוא מלובש בתוכו, <וצדיקים מתרפאין בה> [כי אז כח הצדיקים רב], ויקויים בהם והיו עיניך רואות את מוריך <ויהיה ההנהגה עמהם למעלה מהטבע>, ויוכלו לקבל בהירותו ורחמיו הגדולים [וחסדיו המרובים ומתרפאים בהם]. אבל לא כן הרשעים אלא מתלהטין, כמ"ש הנביא ה' כגבור יצא, כלומר ה' אע"פ שהוא <מדה"ר> [רחמים גמורים], עכ"ז כשיוציא שם הוי"ה מנרתיקה ילבוש נקם כגבור <כו'> [כמו מדת הדין, ויפרע מן האומות], <שיתהפך לרשעים מדה"ר למדה"ד, כמ"ש וה' הכה כל בכור, ויאמר ה' אמחה כו'>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קטע מלקו"י לה, ג (סי' ערה)

כי שמש גו' – תהלים פד, יב. שם הוי' נקרא שמש – זח"ב רכד, ב. א-להים גי' הטבע – פרדס רמונים שי"ב פ"ב. ר"ח שער האהבה פ"א, רפ"ח, ושלהי פי"א. של"ה, שער האותיות ע' קדושה. לע"ל הקב"ה כו' – ע"ז ג, סע"ב. והיו עיניך גו' – ישעי' ל, כ. ה' כגבור יצא – ישעי' מב, יג. ה' . . מדה"ר – ספרי ר"פ ואתחנן פ' כו. בר"ר לג, ד. זח"ג סה, א. שיתהפך לרשעים כו' – בר"ר לג, ג. וה' הכה גו' – בא יב, כט. ויאמר ה' אמחה גו' – בראשית ו, ז.

-----  הערות וציונים  -----

לתוכן דרוש זה ראה בלקו"י שם הרישא, ולקמן סי' רמז. תניא, שהיוה"א פ"ד.

ילבוש נקם – ע"פ ישעיה נט, יז.

ויפרע מן האומות – ראה ילקוט המכירי לישעיה נט, יז (בשם מדרש שה"ש). פסדר"כ פ"א דשוש אשיש (קמט, א).

שיתהפך לרשעים כו' – להעיר מזח"ג רצז, ריש ע"ב.

וה' הכה – להעיר מבר"ר נא, ב (וש"נ) כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו, וכ"כ בתנחומא הקדום פ' בא יז על פסוק זה. ברם בתנחומא הקדום פ' וארא כג דרש וה' המטיר אמר רשב"נ אוי להם לרשעים שהם גורמים למקום של רחמים ליעשות מקום של פורענות כנ"ל.