ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמז

ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור, כלומר ויאמר הש"י מכח מדת אלהים, שהוא מדת גבורה המצמצם האור מחמת זה יהיה אור המתקיים <שיוכל העולם לסובלו>. [וגם אמרו רז"ל כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער, וז"ש ויהי אור, ר"ל מכח הצמצום שהוא נראה כמו צער לעולם מפני שהוא כמו מסך ומאפיל האור הגדול, ולעולם הוא נראה צער, ואדרבא ממנו נעשה האור האמיתי וקיום העולם, כמו ויתרון האור מן החושך, לכן נאמר ויהי אור כנ"ל].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לז, סע"ב (סוף סימן רפ)

ויאמר אלקים גו' – בראשית א, ג. א-להים שהוא מדת גבורה – זח"ג יא, ב. שם סה, א. כל מקום שנאמר ויהי כו' – מגילה י, ב. ויתרון האור גו' – קהלת ב, יג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקו"י ריש סי' ערה, ולעיל סי' רמו. וראה מדל"י סי' קטו (ריש קכו). תניא פמ"ח, ושם שהיוה"א פ"ד ופ"ו.

לשון צער וז"ש ויהי אור כו' – ראה זח"א טז, סע"ב ובמ"מ שם.