ספריית חב"ד ליובאוויטש

כה

<מהבעש"ט> כאשר יודע האדם נגעי לבבו שהוא חולי הנפש בסוד הקטנות, אחר שיש לו דעת זה אז ממתיק ע"י הדעת זה, [כמו שביאר מורי, . . .] וזה רפואתו. משא"כ כשהוא בסוד ההסתר, [כמו שביאר מורי] <ע"פ> ואנכי הסתר אסתיר [וכו'], שאינו יודע שהוא חולי ברוחני, אז אין לו רפואה למכתו האנושה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, לך לך כח, ג (קמב, ב)

ואנכי הסתר גו' – וילך לא, יח. למכתו האנושה – ע"פ ירמיה טו, יח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' פה, קפד, ובהוספות סי' מב. וראה עוד לקמן סי' קלט ורעא.