ספריית חב"ד ליובאוויטש

כו

<מהבעש"ט ז"ל> [דשמעתי ממורי זלה"ה] מאחר שהשכינה כוללת כל העולמות דצח"מ וכל הנבראים טובים ורעים, והיחוד האמיתי היא השכינה, ואיך כוללת ב' הפכים בנושא אחד, טוב ורע שהם ב' הפכים, והיא היחוד. אבל באמת אתי שפיר, כי הרע הוא כסא להטוב, כמו ופרעה הקריב כו'. או ע"י שרואה מעשי הרשעים יש לו הנאה שהוא צדיק ויש לו הנאה ותענוג [ונעשה זה בכל העולמות התענוג] ע"י הרע, וכמעט שעי"ז יש לרע ג"כ עליה, רק כשעולה משם יתפרדו כל פועלי און. וכן מחשבה רעה הוא כסא ע"ד הנ"ל וכו' [ודפח"ח].

<וכן אמר> [וכיוצא בזה שמעתי ממנו] שניצוץ נשמה מן אצילות יורד בעשיה לפעמים ורואה איך מקילין בכבוד המלך מלכו של עולם, ומצטער על כבוד המלך שהם מקילין בו, ואח"כ יש לו תענוג שאינו מהם [וכו' ודפח"ח].

ובזה יובן ויאמר ה' אל אברם, ר"ל אל הנשמה שנק' אברם כמ"ש בזוהר. [לך לך מארצך וממולדתך וגו', ר"ל] לך לך מארצך, היינו מאצילות לבריאה, וממולדתך, היינו מבריאה ליצירה, ומבית אביך, מיצירה לעשיה, שהיא הארץ אשר אראך. והכוונה אשר אראך, שתראה שם מעשי אנשי עולם העשי' איך מקילין בכבודו ית' <ותוכיחם>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, לך לך כט, א (קמה, א)

ופרעה הקריב – בשלח יד, י. יתפרדו גו' – תהלים צב, י. ויאמר ה' אל אברם – לך יב, א. הנשמה שנק' אברם כו' – זח"א עו, סע"ב. שם קכב, ב. וילך אברם גו' – לך יב, ד. ויהי רעב בארץ – לך יב, י. כמו שאיתא בזוהר – ראה זח"א פ, א. וירד אברם מצרימה – לך יב, י. ויעל אברם גו' הנגבה – לך יג, א. ולוט הוא היצה"ר – זח"א עט, א. שם פ, א. ואברם כבד גו' – לך יג, ב. שהוציא ניצוצי קדושה – לקו"ת וס' הליקוטים להאריז"ל פ' לך לך. וילקט יוסף גו' – ויגש מז, יד.

-----  הערות וציונים  -----

מאחר . . ע"ד הנ"ל ודפח"ח – ראה לקמן סי' ע.

שהשכינה כוללת כל העולמות כו' – ראה זח"ג רלט, א. תקוזו"ח קב, סע"ד ושם קיא, ב.

טובים ורעים – ראה דמ"א פ' כי תצא רד"ה כי יקרא: ששמעתי מאא"ז זללה"ה שהשכינה היא מעילא לתתא עד סוף כל המדריגות, וזהו סוד ואתה מחיה את כולם, שאפילו כשאדם עושה עבירה ח"ו אזי ג"כ השכינה מתלבשת בו, כי בלא היא לא היה בו כח לעשות זאת ולהניע בשום אבר כי היא המחי' אותו ונתנה בו כח וחיות, וזהו כביכול גלות השכינה וכו' עיי"ש.

הרע הוא כסא להטוב כמו ופרעה הקריב – ראה לעיל סי' כ, ולקמן סי' ע, קו, קפח (עיי"ש בהערות), רפח, שצו.

כענין וילקט יוסף כו' – ראה מדל"י סס"י קב (קיא). וראה אוה"ח לזח"א קצו, סע"א.