ספריית חב"ד ליובאוויטש

כח-א

נודע מ"ש בס' עץ חיים [שער כ"ב . . .] ענין מצות המילה וחשמ"ל [וכו' ובספר פע"ח יעו"ש]. ונ"ל להלביש הדברים, <שזה> [שמצות מילה] שייך בין בתורה בין בתפלה בין בעסק המצות, וז"ס חשמ"ל. דקבלתי ממורי <הבעש"ט> [זלה"ה], סוד הכנעה והבדלה והמתקה שצריך בכל עסק תורה ותפלה [וכתבתי מזה במקום אחר בקיצור נמרץ כי לא ניתן רשות להרחיב בזה כי הוא מובן ממילא ודפח"ח]. וזה סוד ח"ש מ"ל, שצריך לחשות עד שמל וכורת הקליפות, אז ימלל וידבר למתק הדינין בשרשן, שהוא סוד התפלה שביאר מורי בשם רבו, ולכך נקראו מחצדי חקלא [כמבואר במקובלים], ולכך <צריך> [יזהר] להפריד ממחשבתו מחשבות זרות ועי"ז גורם להבדיל ולפרוש מהשכינה הקליפות [וכמו שכתב בראשית חכמה דף פא ע"ב ודף קל יעו"ש], ולכך תיבת מל סובל ב' פירושים, א' דיבור ב' כריתה והבדלה, וזה נמשך מזה [כאמור]. וזה סוד ח"ש מ"ל, שצריך להכרית הקליפות ואח"כ מל דיבור בעסק תורה ותפלה שהיא הבדלה והמתקה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, לך לך כט, ג (קמח, ב)

בס' עץ חיים – שכ"ב פ"ב ושם של"ג פ"ג. ובספר פע"ח – שער התפלה ספ"ב ופ"ג. ח"ש מ"ל שצריך לחשות . . ימלל – ראה חגיגה יג, ב. למתק הדינין בשרשן – ע"ח שי"ג פי"א. פע"ח שער השופר פ"א. מחצדי חקלא כמבואר במקובלים – ראה בהערות וציונים.

-----  הערות וציונים  -----

סוד הכנעה והבדלה והמתקה – ראה לקמן סי' קס ושב-א. ועיין לקמן סי' קפח ובהערות שם.

סוד התפלה שביאר מורי בשם רבו – ראה לקמן סי' פז-א-פז-ד.

נק' מחצדי חקלא – "קריאת שם זה נמצא בזוהר פעמים הרבה" (לשון ס' שער מאמרי רשב"י, בריש פירוש האדרא רבא קדישא, קפו, ב), וראה בהערה הסמוכה.

כמבואר במקובלים – ראה שער מאמרי רשב"י שם לאד"ר קכז, ב. לקו"ת ושער המצות להאריז"ל, פ' בהר, קרוב לסופו בביאור סוד הקצירה. וראה פירוש הרמ"ק באוה"ח לזח"א קנו, א ושם זח"ב לז, א וזח"ג קו, א ועוד. הגהות דרך אמת לזח"א קנו, א ורטז, א.