ספריית חב"ד ליובאוויטש

כט

<מהבעש"ט>, [דשמעתי בשם מורי] אתה הוא ה' <אלהינו>, <פי'> כשסובר האדם שהוא נוכח ה', תואר אתה, אז הוא רחוק מהשם, תואר הוא נסתר, משא"כ כשסובר שהוא נסתר ורחוק מהשם, תואר הוא, אז הוא קרוב ונוכח ה', תואר [אתה] <ה' אלקינו>. [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, וירא לא, רע"א (קנד, ב)

אתה הוא גו' – ירמיה יד, כב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' ל וסי' נה.

והנה בבפ"י כאן יש המשך: וכן שמעתי משל מהרה"מ מוהר"ם משל סולם הסובב כשהוא למטה רואה המלך למעלה, וכשעולה למעלה וכו' ודפח"ח. ולהעיר שעיקר משל זה מהבעש"ט, כדאיתא באו"ת להרה"מ ר"פ עקב (סי' קנט): ור"י בע"ש זלה"ה אמר משל לזה אחד הולך במסיבה שקורין שווינדל-טרעפ, כשהוא למטה רואה את האור שלמעלה, ואח"כ כשהולך להלאה והולך בצד אינו רואה. ועיי"ע לקמן בהוספות סי' נג.

וראה בדמ"א פ' דברים ד"ה ואלה הדברים: דהנה איתא בשם אא"ז זללה"ה כל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוקי, היינו מי שדומה בעיניו שדר בארץ העליונה שקרוב לקוב"ה דומה לו כמי שיש לו אלוקי ובאמת אין לו; ומי שדר בחו"ל, היינו שדומה לו שעדיין לא נכנס בארץ העליונה בזה דומה כמי שאין לו אלוקי אבל באמת יש לו.

ה' אלקינו – המחבר כתב זה ע"פ הגירסא בתוי"י ס"פ קדשים (צט, ד): ומי שסובר הוא אז אלקינ"ו.