ספריית חב"ד ליובאוויטש

ל

<מהבעש"ט> [ששמעתי משל בשם מורי ו] ביאור פסוק הלוך ילך ובכה [נשא משך הזרע בא יבא ברנה], <פי'> שאם חושב להליכה ובוכה ומצטער על הליכתו מעבודת הש"י, אז סופו נושא משך הזרע. משא"כ מי שחושב לעצמו לביאה, וז"ש בא יבא, ומכח זה הוא ברנה ושמחה, לבסוף נושא אלומותיו בלי זרע [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, וירא לב, ד (קסג, א)

הלוך ילך גו' – תהלים קכו, ו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כט ובהערות שם. ולהעיר מלקמן סי' נה וסי' קנה, ובהוספות סי' עט. וראה ג"כ לקו"י סי' עב (באו"ת סי' רמב).