ספריית חב"ד ליובאוויטש

לא

ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל [מעמך כי אם ליראה], <פי' שיהי' עניו ומדריגת מה, ועי"ז יראה יהי' מלתא זוטרתי כמו למרע"ה, וז"ש כ"א ליראה> [ר"ל מדת ענוה שהי' במשה שנאמר ונחנו מה, מדה זו הי' שואל מעמך, ואז כשיזכו למדה זו שהיא מדת ענוה, אז יראת ה' זוטרתי היא לגבי ישראל ג"כ כמו במשה, שנאמר עקב ענוה יראת ה', ושפיר קאמר הפסוק כי אם ליראה והבן].

ובזה יובן ופלגשו, דהיינו ענוה פסולה, ושמה ראומה, כלומר ראו מה, וכוונתו ראו שיש בי בחינת מה, שהיא מדת ענוה, <ותלד את טבח, שעל ידי זה היצר הרע טובח אותו>, ע"ד שביאר [מורי זלה"ה] ראובן שמעון לוי יהודה, כמו שיש שמות השבטים בקדושה כן יש בקליפה, והוא, ראובן ראו שאני בן, שמעון שעושה הטוב כדי שיהי' שמעו בכל <העולם> [הארץ], לוי שיתחבר לאנשי מעשה <כדי יהודה, פי'> כדי שיודו וישבחו אותו [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, וירא לה, סע"ד (קעט, א)

ועתה ישראל גו' – עקב י, יב. מלתא זוטרתי כו' – ברכות לג, ב. ונחנו מה – בשלח טז, ז. עקב ענוה גו' – משלי כב, ד. ופלגשו ושמה ראומה גו' טבח – וירא כב, כד.

-----  הערות וציונים  -----

ועתה ישראל . . ומדריגת מה – ראה לקמן סי' קע, שיד ושצא.

ונחנו מה – ראה חולין פט, א.

ופלגשו כו' – בקיצור לקמן סי' שטו. וראה לקו"ת לאדה"ז פ' בהר מג, א וכן שם פ' תזריע כג, ד.

טבח . . טובח אותו – ראה בר"ר ס"פ וירא [והובא שם בבפ"י לפני דיבור זה, לה, סע"ג (קעז, ב)].

ע"ד שביאר מורי . . כן יש בקליפה כו' – ראה לקמן סי' תג. וראה צוה"ר סוף סי' קכד, והשוה שם סי' קלט בנוגע לאבות (וראה לקמן סי' רנח). וראה בתוי"י וישב (כח, ריש ע"ב) שם הביא דברי הבעש"ט עד (ועד בכלל) יהודה וכתב "ע"כ שמעתי" (אף שבסי' תג כלל גם יששכר וזבולון) ואח"כ הוסיף מדילי' לשאר השבטים (ובנוגע ליששכר וזבולון כתב שם באופן אחר מבסי' תג).