ספריית חב"ד ליובאוויטש

לב-א

<מהבעש"ט> [דשמעתי בשם מורי זלה"ה] דמפסוק [זה] ואבא היום אל העין יצא שם של קפיצת הארץ [וכו' ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, חיי שרה מא, ד (רד, א)

ואבא היום גו' – ח"ש כד, מב.

-----  הערות וציונים  -----

כן הובא בס' עבודת ישראל להמגיד מקאזניץ פ' חיי שרה. ועיין מש"כ בענין זה בס' אוהב ישראל להרב מאפטא, בהשמטות (ראה ספר בעל שם טוב פ' חיי שרה אות ה ושם הג' ד).