ספריית חב"ד ליובאוויטש

לב-ב

<גם ביאר> [והנה כתבתי במ"א ביאור] משנה ראוה מדברת עם אחד בשוק [וכו'] ע"פ [ביאור מורי זלה"ה ש"ס] אין דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים וא' [וכו'. . .] <פי' עם הא'>. ובזה יובן ראוה מדברת עם א' בשוק, <פי'> כי גם בשוק שעוסק בעסק עוה"ז מ"מ דבורו [הוא] עם א' ע"י יחודים [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שם

ראוה מדברת כו' – כתובות יג, א. אין דומה כו' – חגיגה ט, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ביאור משנה ראוה מדברת כו' – ראה לקמן סי' שעג. ולהעיר מע"ח שט"ז ספ"ד.

אין דומה כו' – ראה לקמן סי' קנה.