ספריית חב"ד ליובאוויטש

לד

בש"ס דמנחות, אמר ריש לקיש פעמים שבטולה של תורה זהו יסודה, דכתיב אשר שברת, מלמד דא"ל הקב"ה יישר כחך ששברת [וכו']. והוא תמוה, איך אפשר שבטולה <של תורה> זהו יסודה. <ופי' הבעש"ט, כי> [ונראה דכתבתי במ"א דשמעתי ממורי זלה"ה] והחיות רצוא ושוב, לפי שכל דבר מתלהב לשוב לשרשו, ולכך ע"י אכילה ושתיה ועסק משא ומתן [מעט שמבטל] <מתבטל> האדם מלימוד <תורה> ועבודת ה', אז נחה הנשמה מהתלהבותה <ומתחזקת לשוב לדביקות יותר עליון> [ונתחזקה וכו']. ובזה [יובן] <ארז"ל> [אמר ריש לקיש] פעמים שבטולה של תורה זה יסודה, בסוד והחיות רצוא ושוב, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, תולדות מד, א (ריד, א)

בש"ס דמנחות כו' – מנחות צט, סע"א. אשר שברת – כי תשא לד, א. והחיות רצו"ש – יחזקאל א, יד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' קי-ב, קכא וקעח. רג"כ סי' שסז.

שכל דבר מתלהב לשוב לשרשו – להעיר מהל' יסוה"ת פ"ד ה"ב.