ספריית חב"ד ליובאוויטש

לו

<מהבעש"ט> לעולם יכנס אדם <לבהכ"נ> שיעור ב' פתחים [ואח"כ יתפלל וכו'], <פי'> [וביאר] בזוהר שהם מדות היראה ואהבה [והם שיעור שני פתחים, ושמעתי ממורי זלה"ה, כמדומה] בשם הרמב"ן שא"א שיהי' אלו ב' מדות יחד כ"א בעבודת הבורא ית'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, תולדות מה, סע"ג (רכב, א)

לעולם יכנס כו' – ברכות ח, א. בזוהר – זח"ג ח, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן ריש סי' שמט. מבואר במדל"י סי' ז (ח) – ונשנית שם סי' רג (ריג) – ושם סי' קי (קכב). ולהעיר שכ"כ בספרי, ואתחנן פיס' לב.