ספריית חב"ד ליובאוויטש

לז

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי] ענין מלתא דבדיחותא קודם הלימוד, כי החיות רצוא ושוב, והאדם [הוא] בסוד קטנות וגדלות, וע"י השמחה ומלתא דבדיחותא יוצא מקטנות לגדלות ללמוד ולדבק בו ית' [וכו', ודפח"ח]. <וז"ש>. [וכן שמעתי בשמו] והני תרי בדחי שהיו מפקחין צער האדם על ידי מלתא דבדיחותא, ואז יוכלו לקרבו ולהעלותו [וכו', ודפח"ח].

<וז"ש ויקח את שני נעריו עמו ואת יצחק בנו, כי ע"י הצחוק לש"ש יכול להעלות השנים של נערות ג"כ עמו>. [ובענין זה שמעתי את יצחק והעלהו לעולה, כי ע"י הצחוק לשם שמים מעלה כל ימי הצחוק של בחרות ג"כ למעלה והבן. וכן ויקח את שני נעריו עמו, ר"ל להעלות שנים של נערות ג"כ עמו, ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, תולדות מט, סע"ב (רלח, א)

מלתא דבדיחותא כו' – שבת ל, ב. החיות רצו"ש – יחזקאל א, יד. והני תרי בדחי כו' – תענית כב, א. ויקח את שני גו' – וירא כב, ג. את יצחק גו' – וירא כב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

האדם הוא בסוד קטנות וגדלות – ראה לעיל סי' י ולקמן סי' עז, צ, קי-ב, קכא, קכג, קלט, קנב-ב, רב (ובהערות שם), ריז, רעט, שנו, שסו, שצד.

ומילתא דבדיחותא – ראה לקמן סי' עז ושסו.

והני תרי בדחי – ראה לקמן סי' נח, צג-ג, ערב ושעה.