ספריית חב"ד ליובאוויטש

לח-א

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי] כי יראה חיצונית הבא לאדם הוא יד ימינו ית' פשוטה שיתעורר האדם מזה ליראה פנימית, וכאשר ידע האדם שזה חסדו ית' לעוררו כו' נעשה מיראה אהבה שמקבלו באהבה ונפטר מיראה חיצונית [אך אם מכון] וכו' [יעו"ש].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, תולדות מט, ד (רמא, א)

יד ימינו ית' פשוטה כו' – פדר"א ר"פ מג. זח"א כג, רע"א. תקו"ז תמ"ז פד, סע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' לח-ב, קעז (נשנה בסי' שסה), קפ, רז-א.