ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד

<מהבעש"ט> כל אחד צריך להתנהג עפ"י מדריגתו, משא"כ התופס מדריגה <של חבירו> [שאינה שלו], זה וזה לא נתקיימה בידו. וז"ש הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, ר"ל שלא היו בבחינה זו רק שעשו כרשב"י שראו אותו בבחי' זו, ולכך לא עלתה בידם. [וכן שמעתי ממורי סברא זו, ודפח"ח.]


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, הקדמה ה, ב (לו, א)

הרבה עשו כו' – ברכות לה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

זה וזה לא נתקיימה בידו – להעיר מסוטה ט סע"א. זח"ג קעו סע"א. וראה משנת ר"א פי"ח.

הרבה עשו כרשב"י כו' – ביאור זה הובא כ"פ בס' תוי"י. וראה שם פ' וישלח (כז, א) שעשו כרשב"י לעשות כמוהו ולא מהלב. ושם פ' מצורע (פה, רע"א) שעשו כרשב"י לא מצד בחירתן רק שרוצה לעשות כמו שעשו אחרים ובזה נשאר קרח מכאן ומכאן כי מדריגתו אבד ומדריגת אחרים לא השיג והגיע (ועד"ז שם פ' מקץ לא, א). השוה צוה"ר סי' מז, ושם כדי שיבואו למדרגת רשב"י, ולכך לא עלתה בהם.