ספריית חב"ד ליובאוויטש

מ

<מהבעש"ט> [דשמעתי ממורי] מי שהיה רגיל לדבר שקר אז תשובתו שלא לדבר שקר, גם לעשות שלום, כמו לוקחי ריבית גם מעכו"ם לא יקבל [ודפח"ח].

<עכ"א> [תא אחוי לך] בלועי קרח [וכו'] משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאים.ה


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויצא נה, סע"ב (רסח, ב)

לוקחי ריבית כו' – סנהדרין כה, ב. שו"ע חו"מ לד, כט. תא אחוי לך כו' – ב"ב עד, א.

-----  שולי הגליון  -----

ה) במקורו כ"ז בהיפוך הסדר: "ביאור ש"ס תא אחוי לך . . . בדאים, דשמעתי ממורי מי שהיה . . . ודפח"ח" וממשיך: "ובזה יובן משה אמת, לכך תורתו שהתיר לאהרן לשנות מפני שלום אמת, משא"כ אנו בדאים לכך גם לעשות שלום אסור לדבר שקר . . ."

-----  הערות וציונים  -----

תשובתו שלא כו' – ראה רמב"ם הל' דעות פ"ב ה"ב ושמנה פרקים פ"ד, וכמ"ש כבר המאירי בפירושו לסנהדרין כה, ב.

שהתיר לאהרן כו' – ראה אבדר"נ יב, ג.