ספריית חב"ד ליובאוויטש

מא

<מבעש"ט> [דשמעתי ממורי] פירוש סור מרע ועשה טוב, דירמיה הנביא נענש מה שהושלך לבור וכיוצא לפי שלא התפלל על ישראל כששמע הנבואה לרעה על ישראל, משא"כ ישעיה שמו מורה על ישועה וכו'. והאדם יכול להפך חלום או נבואה מרעה לטובה, כמו שרואה בחלום מת יכול להפוך לעשות תם [וכו'] <מצרה צהר>. וז"ש סור מרע ועשה טוב [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויצא נה, ג (רסח, ב)

סור מרע גו' – תהלים לד, טו. שהושלך לבור – ירמיה לח, ו. ישעיה שמו כו' – זח"ב קעט, ב. רש"י ישעי' מט, א.

-----  הערות וציונים  -----

שלא התפלל כו' – ראה מהרש"א למגילה יד, ב ד"ה מפני שנשים רחמניות הן. וראה הל' יסוה"ת פ"י ה"ד.

והאדם יכול להפך חלום – ראה ברכות נה, ב. זח"א קפג, א ושם קצא, א. שו"ת מן השמים סי' כב.

או נבואה – עיין היטב ביאור הרה"מ למגילה יד, ב באו"ת סי' תמט (בלקו"י סי' רלח). מדל"י סי' קכ-קכא (קל) ומקבילו באו"ת פ' עקב סי' קסד. ומקיים שם מה שדחה המהרש"א הנ"ל.

יכול להפך כו' – ראה לקמן סי' פז-א-פז-ד.

וז"ש סור מרע כו' – כלומר שיעשה מרע טוב, כמבואר לקמן סי' כט. ורג"כ סי' פט.