ספריית חב"ד ליובאוויטש

מב-א

<מבעש"ט> [שמעתי ממורי] כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, <פי'> לקשר המעשה <בכח> [עם] המחשבה, <וז"ש לעשות בכחך>. זהו מעלת חנוך מט"ט שהיה מייחד קבה"ו על כל תפירה. וזהו מעלת משה רבינו ע"ה [שנאמר] ואתה פה עמוד עמדי כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויצא נה, ד (ער, א)

כל אשר גו' – קהלת ט, י. חנוך מט"ט – תיב"ע ובראשית רבתי נח ה, כד. שהי' מייחד כו' – עמק המלך, שער קרית ארבע פצ"ד בשם מדרש. מגיד מישרים פ' מקץ (בסוף מהד"ב). עשרה מאמרות, מאמר אם כל חי ח"ג סי' סב. ואתה פה גו' – ואתחנן ה, כח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' צא

לקשר המעשה עם המחשבה – ראה לקמן סי' קפט. ורג"כ סי' מט, נט ושע.

חנוך מט"ט – תיב"ע ומדרש בראשית רבתי לנח ה, כד. ראה תוס' יבמות טז, ב ד"ה פסוק זה.

שהיה מייחד כו' – עמה"מ שער קרית ארבע פצ"ד (קג, שלהי ע"ד) בשם מדרש. עשרה מאמרות, מאמר אם כל חי ח"ג סי' כב. מגיד משרים פ' מקץ בסוף מהד"ב. וראה מדל"י סי' קלא (קמ).

וזהו מעלת מרע"ה כו' – בבפ"י כתב כאן "וכתבתי מזה במ"א" והוא שם פ' מקץ עג, ג (שנד, ב): וז"ש ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר . . שגם בעת שהיה משביר לכל עם הארץ לפקח בעסק המדינה ועמי הארץ גם אז לא נפסק מדביקות השי"ת אשר מעלה זו נאמר במרע"ה ואתה פה עמוד עמדי.