ספריית חב"ד ליובאוויטש

מב-ב

וישא יעקב רגליו, [ונראה לי דשמעתי ממורי] כי ע"י האמונה מעלה רגלי המלכות אשר רגליה ירדות מות ומקשרה עם סמכי קשוט דז"א [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויצא נו, סע"א (ערב, ב)

וישא יעקב גו' – ויצא כט, א. המלכות אשר כו' – ע"ח של"ד פ"א. רגליה גו' – משלי ה, ה.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סוף סי' פ וסי' פח.

ומקשרה עם סמכי קשוט דז"א – שהם בחי' האמונה כנ"ל סי' יא-ב. וש"נ.