ספריית חב"ד ליובאוויטש

מג

<מהבעש"ט> [דשמעתי ממורי] ביאור ש"ס פ' תלמידים היו להלל כו' עד עוף הפורח נשרף בהבל פיו <דיונתן בן עוזיאל>. להבין זה, גם ביאור ש"ס <באלישע> שלא נראה זבוב על שולחנו [וכו']. והענין, לפי מחשבתו של אדם כך יש עולמות למעלה ממנו העומדים עליו, אם מחשבתו בקדושה ורוחני כך הם העולמות שלמעלה הימנו, ואם מחשבתו בטומאה כך הם העולמות, וכפי המחשבה והעולמות כך עוברים לפניו בגשמי עופות טהורים או טמאים, וה"ה שאר מיני בעלי חיים טמאים או טהורים עוברים לפניו. ויש בזה ג' בחינות, א' טהורים, ב' טמאים, ג' ממוצע כו', ולמעלה מזה יש עולם השכל, שאין שום דבר משיגו כו'. וז"ש כל עוף הפורח נשרף כו', וזהו שלא נראה זבוב על שולחנו וידעה שהוא איש קדוש ומחשבתו קדוש וכו', [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויצא נו, ד (ערה, ב)

פ' תלמידים כו' – סוכה כח, א. באלישע שלא נראה כו' – ברכות י, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ביאור ש"ס פ' תלמידים כו' – הובא לקמן שלהי סי' שכ.

לפי מחשבתו של אדם כך כו' – ראה לקמן סי' קמה. צוה"ר סי' קמב. מדל"י סי' כט (לג).

וזה שלא נראה זבוב כו' – מהרש"א שם. ועיין מש"כ בבפ"י בסמוך נז, א (רעז, א): דשמעתי ממורי כפי מחשבתו של אדם בקדושה או בקליפה כך הם העולמות שעליו מלמעלה, וכפי המחשבה כך המאורע במעשה שעוברין לפניו אם בעלי חיים טהורים או טמאים, והוא הדין שאר המאורעות וכו' ודפח"ח.