ספריית חב"ד ליובאוויטש

מד-א

ענין הדביקות בו יתברך הוא ע"י אותיות התורה והתפלה, שידבק מחשבתו ופנימיותו לפנימיות רוחניות שבתוך האותיות, בסוד ישקני מנשיקות פיהו, דביקות רוחא ברוחא, וכמו ששמעתי [ממורי] אם תשכבון בין שפתים [וכו', כתבתי מזה במ"א].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויצא נט, ד (רפח, ב)

ישקני גו' – שה"ש א, ב. דביקות רוחא ברוחא – זח"ב קכד, ב. אם תשכבון גו' – תהלים סח, יד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' מד-ב ורפד-ב.