ספריית חב"ד ליובאוויטש

מו-ב

[ונ"ל דשמעתי ממורי] <ש>כל מה שאדם משיג בענין אלקות הוא בחי' מלכות, אבל למעלה מזה א"א להשיג [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ס"פ בשלח סה, ב (שיד, ב)

-----  הערות וציונים  -----

כל מה שאדם משיג כו' – ראה תקו"ז יא, סע"ב, ושם ת"ג יח, ב ות"ו כא, סע"ב. וראה לקמן סי' עד.