ספריית חב"ד ליובאוויטש

מח

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי זלה"ה] ביאור ש"ס [סוף כתובות] כל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה [וכו' יעו"ש], והוקשו הדיוקים אהדדי, וגם יציבא בארעא כו'. וביאר זה ע"פ מה שביאר משנה מה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע כו', והכא נמי כך, מי שהוא מתלמידי א"א ומתמיד בתורה ובעבודת ה' כל היום ונק' דר בא"י, ופעם א' נזדמן לו ביטול תורה או תפלה שאז דר בחו"ל, דומה לו כמי שאין לו אלוה, ובהיפך כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, וישב סח, ג (שכט, ב)

כל הדר כו' – כתובות קי, סע"ב. יציבא בארעא כו' – ע"פ עירובין ט, א. מה בין כו' – אבות פ"ה מי"ט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כט, ובהערות שם מס' דמ"א.

ע"פ מה שביאר משנה כו' – ראה לקמן סי' סג וסח.