ספריית חב"ד ליובאוויטש

מט

[ששמעתי ממורי] כל מה שתמצא ידך לעשות בכחך עשה, <פי'> להעלות אנשי עשיה אל המחשבה שנק' יו"ד, [אותיות] יד"ו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, וישב סח, ד (שלא, א)

כל מה גו' – קהלת ט, י. המחשבה שנק' יו"ד – תקו"ז תי"ט מא, ב. שם תס"ט קטו, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מב-א, ולקמן סי' צא, קפט-ב ושע.