ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה

[דאיתא בש"ס] <מבעש"ט פי' הש"ס> יצא ב"ק ואמר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני כו', . . . [וממורי שמעתי] כי שביל הוא צנור, שפתח צנור ושביל השפע. וז"ש בשביל חנינא בני [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, הקדמה ח, רע"ג (מד, ב)

יצא ב"ק כו' – ברכות יז, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רנו, והובא כ"פ בספרי התוי"י. ולהעיר שביאור זה כבר נמצא בשל"ה, פ' וישב, בדרוש צאן יוסף (כז, ג. ובדפ"י רצט, ב). וראה עוד מש"כ כאן בבפ"י לפני פירוש הבעש"ט בשם האלשיך ויקרא כג, לג, ושם פ' ויחי פ, ד מס' יד יוסף.