ספריית חב"ד ליובאוויטש

נ

<מהבעש"ט> [הנה שמעתי ממורי זלה"ה], אם כבר בא לידי נסיון, דהיינו דעייל ונפק, שוב אינו בא לידי נסיון ויוכל להיות עומד על מצב ומדריגה אחת שלא לירד. וזה שאמר [הכי דוד המלך ע"ה] לא אמות כי אחיה, שלא יצטרך לירד כדי להעלות זולתו [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ס"פ וישב סט, א (שלב, ב)

לא אמות גו' – תהלים קיח, יז.

-----  הערות וציונים  -----

דהיינו דעייל ונפיק – להעיר מזח"א קמ, ב ושם ס"ת קמז, ב. זח"ג רצב, א.