ספריית חב"ד ליובאוויטש

נא-א

[ביאר מורי זלה"ה ש"ס . . .] אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין, היינו בו' קצוות זעיר אנפין, אבל למעלה, בבינה שנק' אלקים חיים, הכל אחדות אחד, וז"ש אלו ואלו דברי אלקים חיים [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, מקץ סט, ג (שלד, ב)

אע"פ שאלו אוסרין כו' אלו ואלו כו' – עירובין יג, ב. בבינה שנק' אל' חיים – זח"ב סח, ב (ובהג' הרח"ו שם). לקו"ת להאריז"ל ירמי' י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה צ"פ פ' שמות ז, א (לז, א): דשמעתי ממורי ביאור ש"ס אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דא"ח, כי אוסרין ומתירין הם מצד ו' קצוות ששם דבר והיפוכו, משא"כ בבינה שנקרא אלקים חיים שם הוא אחדות אחד.