ספריית חב"ד ליובאוויטש

נב

[ששמעתי ממורי פירוש] <בשם> הרמב"ן ולא תגעל נפשי אתכם . . . לקשר ראיה ושמיעה והילוך הגשמי ברוחני כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, מקץ עד, א (שנו, א)

פי' הרמב"ן ולא תגעל גו' – בחקותי כו, יא ופי' הרמב"ן שם.

-----  הערות וציונים  -----

הובא באורך בס' כתונת פסים פ' בהעלתך לא, א יעיי"ש.