ספריית חב"ד ליובאוויטש

נה

<מהבעש"ט> [ושמעתי ממורי כי] העושה מצוה גדולה, או למד תורה הרבה ומתפלל בכוונה, לא יכניס בלבו שום התפארות שהוא עשה זאת, כי אם מלכות שנק' אני מן אדנ-י היא עשתה זאת [. . .] משא"כ אם מתפאר לומר שהוא בעצמו עשה זה, אז גורם ח"ו שמסתלק י' מן אני ונשאר אן [וכו' ודפח"ח].

[ונ"ל] שזהו מה שאמרו [במשנה] מאין באת [ולאן אתה הולך וכו', ר"ל] כאשר חושב א"ע ל[אפס ו]אין [שיודע שבא מטפה סרוחה, אז מאין באת], <באת בהתקרבות להש"י>. משא"כ במתפאר שהוא העושה, וזה נקרא הולך <ומרוחק מהש"י> [היפך ביאה כנודע], אז מסתלק י' ונשאר אן. וזהו [שאמר] ולאן אתה הולך, והבן. [(ואפשר ששמעתי זה ג"כ ממורי, והשי"ת יודע)].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויגש עז, רע"א (שסח, א)

מלכות שנק' כו' – זח"א רס, ב. מאין באת כו' – אבות פ"ג מ"א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רסט.

כ"א מלכות . . היא עשתה זאת – ראה צ"פ פ' וארא כא, סע"ד (פו, ב): דכתבתי בשם מורי זלה"ה בעת עוסקו בתורה ומצות לא יחשב בלבו שהוא עושה כך, רק השכינה העושה זאת ודפח"ח. וראה לקמן סי' קצא (ובשוה"ג שם) וצוה"ר סי' קלח.

כשמתפאר . . נקרא הולך ומרוחק מהש"י – ראה לעיל סי' כט ול.