ספריית חב"ד ליובאוויטש

נו

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי זלה"ה] כי במקום שאדם חושב במחשבה שם הוא כולו [וכו' ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ר"פ ויחי עז, ד (שעא, ב)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רח, רל, ערה ורפג. צוה"ר סי' סט. מדל"י סי' מה (מח), צג (קב) – עיי"ש היטב, קסה (קצב). ועיין לקמן בהוספות סי' מח ובהערות שם. וראה מש"כ בהערות וציונים לצוה"ר שם להעיר מירושלמי ברכות פ"ו ה"ח (הסיע דעתו כו'), ועיי"ע זח"א רסו, ריש ע"ב ומחשבה איהו אדם, וכן בר"מ זח"ג רמז, ב (ועיי"ש בנצו"ז).