ספריית חב"ד ליובאוויטש

נז

<מבעש"ט> [ששמעתי ממורי] ואשיבה רגלי אל עדותיך, <פי'> ההרגל [וכו']. והכא נמי כך אם תשיב משבת רגליך, ההרגל של עוה"ז, [וכל הפסוק יובן ממילא,] אז והאכלתיך נחלת יעקב [אביך וגו' וק"ל]. ו<כן> [אפשר מה שנאמר] וישא יעקב <את> רגליו [הוא] ג"כ ההרגל, שיצא מגשמיות לרוחניות, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויחי פ, א (שפא, א)

ואשיבה גו' – תהלים קיט, נט. אם תשיב גו' – ישעיה נח, יג. והאכלתיך גו' – ישעיה נח, יד. וישא יעקב גו' – ויצא כט, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' קמא וקפח.

רגלי . . פי' ההרגל – ראה לקו"ת להאריז"ל פ' שמות, שלהי ד"ה ויקם.

שיצא מגשמי לרוחני – להעיר ממש"כ בבפ"י פ' ויגש עו, ד (שסז, ב): וביעקב נאמר וישא יעקב רגליו שנשא והעלה לקשר רגליו שהם עשי' ראי' ושמיעה ודיבור הגשמי מעשי' אל הרוחני, לכך נתנו לו נחלה בלי מצרים והבן.